ZN.SK

Koronakríza: Kedy nastúpia žiaci po korone opäť do školy?

Ministerstvo rozhodlo oficiálne o obnovení školského vyučovania od 1. júna 2020. Samozrejme s obnovením musí súhlasiť a rozhodnúť o ňom aj zriadovateľ.

Medzi najčastejšie diskutované témy patrilo v posledných týždňoch postupné uvoľnovanie opatrení po koronavíruse označovanom COVID-19. Väčšina ľudí na Slovensku, tak ako aj v celom svete, pracovalo z domu alebo jednoducho ostalo doma. To sa týka aj detí a študentov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) mimoriadne prerušilo školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania. Zrušené resp. dobrovoľné maturity sú už oficiálne.

Čo však so škôlkarmi, žiakmi základných, či nekončiacich ročníkov stredných škôl? Tí sa počas celej karantény učili z domu a ich vyučovanie prebiehalo online.

Kedy deti zasadnú do školských lavíc?

Ministerstvo rozhodlo oficiálne 22. mája o obnovení školského vyučovania s účinnosťou od 1. júna 2020. Samozrejme s obnovením musí súhlasiť a rozhodnúť o ňom aj zriadovateľ tj. riaditeľ zariadenia.

Vyučovanie sa obnovuje opäť:

  • v materských školách,
  • v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
  • v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,
  • v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka. Za účelom konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok,
  • v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka a prvého až deviateho ročníka,
  • v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakoch prvého až deviateho ročníka.

Obnovenie za účelom konania skúšok

MŠVVaŠ zároveň obnovuje školské vyučovanie v stredných školách na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok. Ďalej na ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania. Obnovuje sa tiež školské vyučovanie v jazykových školách za účelom konania štátnej jazykovej skúšky, prevádzku školských klubov detí a ak tak rozhodne zriaďovateľ, prevádzku zariadení školského stravovania.

Prejaviť záujem musia aj zákonní zástupcovia

Zriaďovateľ určí spôsob a termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa alebo žiaka do materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami, základnej školy alebo základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zriaďovateľ umiestni dieťa alebo žiaka v škole prednostne ak ide o deti pracovníkov v prvej línií. Ide o zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalej ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku a deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Dodržiavanie opatrení a dištancné vzdelávanie

Deti možno umiestniť v materskej škole alebo v materskej škole pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac 15 detí. Žiakov možno umiestniť v základnej škole alebo v základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac 20 žiakov. Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností bude nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko–epidemiologické opatrenia. Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych ročníkov a pre žiakov prvých až piatych ročníkov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú personálne a technické možnosti školy.

Dobrovoľné maturitné skúšky

Internú časť maturitnej skúšky malo tento rok absolvovať 41 017 stredoškolákov. Pandémia koronavírusu si však vyžiadala osobitné opatrenia aj v oblasti vzdelávania. Známky z maturitných predmetov určili školy administratívne. Žiaci mali možnosť známku prijať alebo ju odmietnuť a následne maturovať ústne. Ústnu maturitnú skúšku si dobrovoľne zvolilo menej ako jedno percento študentov a 99% si vybralo možnosť spriemerovania známok z celého ich štúdia na strednej škole. Presne 392 ústnych maturitných skúšok čaká študentov stredných škôl na prelome mája a júna tohto roka.

Zdroj: https://www.minedu.sk

Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu