ZN.SK

Kúpa auta v zahraničí a prihlásenie: aké sú podmienky a poplatky?

Prihlásenie auta môže byť komplikované. Privážate auto zo zahraničia? Na čo sa pripraviť a čo všetko je nutné zariadiť v akom poradí? Tento článok pomôže.

V dnešnej dobe je bežné mať v rodine aspoň jeden osobný automobil. Samozrejme okrem výkonu, typu auta je pre mnohých rozhodujúca najmä jeho cena. Čoraz častejšie sa ľudia prikláňajú ku kúpe auta v zahraničí. Nie každý vie, čo to všetko obnáša, aké sú presné podmienky pre prevoz a prihlásenie a poplatky.  Prihlásiť do evidencie na Slovensku v zahraničí kúpené vozidlo je pomerne náročný administratívny proces vyžadujúci si niekoľko zdĺhavých krokov.

Prihlásenie vozidla zo zahraničia

1. Porovnanie cien

Pri porovnávaní cien jednotlivých modelov v rôznych krajinách nezabudnite zobrať do úvahy rozdiely vo výbave. Technické vybavenie vozidla (napr. klimatizácia) sa môže líšiť v závislosti od miesta predaja. Predtým, ako kúpite vozidlo v zahraničí, informujte sa o pravidlách týkajúcich sa DPH.Pravidlá týkajúce sa DPH na kúpu vozidla v inom členskom štáte EÚ sú iné ako pre bežný tovar. Rozdiel spočíva aj v tom, či ide o ojazdené alebo nové vozidlo a či ho kupujete od súkromnej osoby alebo predajcu automobilov.

2.Prevozné značky

Jedným z prvých krokov po kúpe vozidla v zahraničí je odhlásenie vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte, takzvané zrušenie trvalého prihlásenia pre vývoz do cudziny. Následne je nutné vybaviť prevozné značky. Tie vystaví buď predajca alebo je ich nutné vybaviť v špecializovaných firmách, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v blízkosti úradov. Platnosť prevozných značiek je zvyčajne 5 dní alebo mesiac v závislosti od krajiny a typu značiek. Súčasťou je aj poistenie vozidla. Výška poplatku spolu s poistením závisí od konkrétneho štátu, zvyčajne sa pohybuje od 12 eur do 50 eur. Pokiaľ vyprší lehota ich platnosti je nutné vybaviť na obvodnom úrade dočasné značky (cena 33 eur) alebo vozidlo na kontrolu dotiahnuť.
Pri odchode s novým vozidlom zo zahraničia by ste teda mali mať aj nasledovné doklady:

 • kúpno-predajnú zmluvu, faktúru alebo darovaciu zmluvu k vozidlu
 • doklad o odhlásení
 • technický preukaz vozidla
 • prevozné značky
 • protokoly o platnej technickej a emisnej kontrole.

3. Preklady dokladov

Je nutné spraviť úradný preklad technického preukazu dovážaného vozidla, potvrdenia o odhlásení vozidla z premávky a dokumentov o STK/EK. Ak sú doklady o nadobudnutí vozidla (napr. faktúra) v inom jazyku, je taktiež potrebné ich preloženie.

4.Kontrola originality

Následne je nutné absolvovať odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Na Slovensku sa vykonávajú kontroly originality vozidiel – t. j. kontroly originality a zhodnosti vozidla vykonávané v stacionárnom alebo mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním zamerané na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených právnymi predpismi. Treba si dať pozor na lehotu 15 dní a podať žiadosť na obvodom úrade v tomto termíne, ináč je potrebné absolvovať kontrolu originality znovu. Cena je približne 80 eur v závislosti od konkrétneho vozidla.

5.Technická a emisná kontrola

Ďalším krokom je potreba absolvovať technickú kontrolu vozidla a získať protokol o technickej kontrole vozidla, ak tejto kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako jeden mesiac odo dňa jeho vydania. Je praktické ju spojiť s kontrolou originality. Mnohé pracoviská STK ponúkajú všetky tieto služby.

6.Príspevok do recyklačného fondu

Na základe nového zákona (platí od 1.1.2016) č. 79/2015 z. Z. o odpadoch sa neplatí príspevok do Recyklačného fondu za jednotlivo vyrobené alebo jednotlivo dovezené vozidlá vo vzťahu ku ktorým sa konanie o schválení jednotlivo vyrobeného vozidla (§14 zák. č. 725/2004 Z.z.) resp. konanie o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla (§16a a §16b zák. č. 725/2004 Z.z.) začalo po dni 01. 01. 2016 (čl VI. zák. č. 79/2015 Z.z.).
Od tohto dátumu sa individuálny dovoz vozidiel riadi ustanoveniami § 62 ods. 2 a 3 zákona č. 79/2015 Z.z.
Zároveň sa upozorňuje, aby sa po 01. 01. 2016 nepoužívali predtlačené poštové poukážky Recyklačného fondu, príjem poštových poukážok jeod 1. februára 2016 zablokovaný.

7.Obvodný úrad a odbor dopravy

Ak máte COC (Certificate of conformity) ktorý netreba prekladať, tak nemusíte ísť s vozidlom na žiadne schvaľovanie. COC znamená, že vozidlo je schválené na jazdu v nejakom inom štáte EU. Schválenie na obvodnom úrade v tomto prípade stojí len 106 eur.
V prípade, že ho nemáte majiteľ dovezeného vozidla sa musí dostaviť na príslušný obvodný úrad, odbor dopravy v mieste bydliska, a predložiť žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla a žiadosť o uznanie typového schválenie ES alebo žiadosť o uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla. V žiadosti musia byť uvedené identifikačné údaje žiadateľa.
Obvodný úrad dopravy môže pred schválením ojazdeného vozidla uložiť žiadateľovi vykonanie skúšok v poverenej technickej službe overovania vozidiel. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie uložených skúšok. Samozrejme je treba predložiť všetky potrebné dokumenty.

Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo, vydá rozhodnutie o schválení, vydá osvedčenie o evidencii časť II, čo je veľký technický preukaz (starý si nechajú).

8. Povinné zmluvné poistenie

Samozrejmosťou je zaplatiť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V niektorých poisťovniach je možné poistiť vozidlo okamžite pri príchode na základe VIN čísla vozidla.

9. Dopravný inšpektorát

Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné na dopravnom inšpektoráte predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
 • osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
  platný doklad totožnosti
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu
 • osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km)
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku ( všetky potrebné poplatky týkajúce sa vášho vozidla je potrebné si poriadne preštudovať).

Dopravný inšpektorát vydá evidenčného čísla a asi do 3 týždňov zašle poštou čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I, čo je malý technický preukaz.

10. Administratívna emisná a technická kontrola

Po úspešnom prihlásení vozidla a vydaní evidenčného čísla (ŠPZ) je potrebné opäť zájsť na stanicu technickej a emisnej kontroly pre nálepky, pokiaľ bola kontrola potrebná (platí pre autá staršie ako štyri roky). Odporúča sa navštíviť rovnaká STK ako predtým, predídete problémom s vydaním nálepiek. Cena administratívnej kontroly je cca. 20 eur.

Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu