Kde a ako vybaviť stavebné povolenie: kedy je nutné a kedy nie? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Kde a ako vybaviť stavebné povolenie: kedy je nutné a kedy nie?

Chystáte sa stavať? Je jasné, že len tak kdekoľvek nemôžete začať s výstavbou. Na to, aby ste mohli postaviť napríklad vysnívaný dom je potrebné stavebné povolenie. Vybaviť ho, však nie je jednoduchá záležitosť. Treba sa dobre pripraviť a vyzbrojiť trpezlivosťou. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podávame na príslušnom stavebnom úrade. Musí byť vo forme vyplneného formulára spolu s ďalšími požadovanými dokumentami. Je dobré sa pred podaním o všetkom vopred informovať, aby ste sa vyhli zbytočným komplikáciám.

stavebne povolenie

Povolenie vydá stavebný úrad

Ak nie je stavebné konanie prerušené, stavebný úrad vydá povolenie, v ktorom sa  vyjadrí k prípadným námietkam účastníkov stavebného konania, určí podmienky realizácie a užívania stavby. Takto vydané stavebné povolenie nadobúda svoju platnosť až po uplynutí  15 dňovej zákonnej lehoty, v ktorej sa spresňujú dodatočné detaily. Po uplynutí tejto doby potvrdzuje stavebný úrad právoplatnosť vydaného stavebného povolenia. Pozor, ak so stavebnou činnosťou nezačnete do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia ste nútení opätovne žiadať o jeho vydanie. Výnimkou však je, ak stavebný úrad priamo určí dlhšiu lehotu na začatie s výstavbou.

Na aké stavby je potrebné stavebné povolenie?

Stavebné povolenie potrebujete na stavbu domu  alebo aj prístavbu, nadstavbu, či inú zmenu. Stavebné povolenie spolu s vypracovanou projektovou dokumentáciou sú dva najdôležitejšie dokumenty pri zahájení stavby.  Na každom stavebnom úrade vám majú poskytnúť presné informácie o tom, čo má žiadosť o vydanie stavebného povolenia obsahovať a aké prílohy je potrebné k nej priložiť a či je k vašej stavbe potrebné stavebné povolenie.

Pri akých stavbách nie je potrebné stavebné povolenie?

V zákone o územnom plánovaní a stavebnom poriadku sa píše, kedy stavebné povolenie nie je potrebné a postačí poskytnúť ohlásenie stavebnému úradu. Týka sa to:

  • jednoduchej stavby, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
  • drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
  • stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
  • udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,
  • stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
  • prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha
  • výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

Vybavenie stavebného povolenia 

Vybavovanie stavebného povolenia nie je až tak zložitý proces, často krát sa však stavebné konanie prerušuje a neúmerne predlžuje kvôli dodatočným požiadavkám stavebného úradu, nekompletne predloženej dokumentácii, či jej nesprávnemu vyplneniu. Priemerná doba vybavovania stavebného povolenia, ak sa všetko hneď poradí,  sa pohybuje okolo štyroch mesiacov. Ak na vybavovanie stavebného povolenia nemáte čas je možné požiadať o pomoc tzv. odborníkov na inžiniersku činnosť. Tí za vás uskutočnia všetky potrebné kroky potrebné na získanie stavebného povolenia. Samozrejme, aj ich je potrebné vyplatiť.


Lucia Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.