Svet súdnictva: Čo je dohoda o vine a treste? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Svet súdnictva: Čo je dohoda o vine a treste?

Dohoda o vine a treste je pomerne prelomové ustanovenie, pretože potláča niektoré základné zásady trestného konania vrátane hlavnej zásady materiálnej pravdy. Ak obvinený pristúpi či navrhne dohodu o vine a treste, ďalšie vyšetrovanie a dokazovanie pred súdom neprebieha, nenariaďuje sa hlavné pojednávanie a sú obmedzené možnosti odvolania. Tento inštitút bol prevzatý z anglo-amerického právneho systému a v tomto kontexte sa hovorí o komercionalizáciu slovenského trestného práva.

dohoda o vine a treste

Ako sa vyhnúť vyneseniu odsudzujúceho rozsudku

Na uzavretie dohody o vine a treste sa vyžaduje splnenie viacerých podmienok. Najprv musí byť dostatočne odôvodnený záver, že obvinený spáchal skutok, ktorý je trestným činom, a to na podklade výsledkov vyšetrovania. Základom je, že sa obvinený musí ku skutku priznať. Uznať svoju vinu a dôkazy zabezpečené v rámci trestného konania musia nasvedčovať pravdivosti jeho priznania. Po splnení uvedených podmienok môže prokurátor začať konanie o dohode o vine a treste. V rámci tohto konania musí obvinený uznať svoju vinu zo spáchania skutku v celom rozsahu. Taktiež musí súhlasiť s uložením trestu. V opačnom prípade prokurátor podá obžalobu a požiada súd o vykonanie hlavného pojednávania len v rozsahu, v ktorom obvinený nepriznal spáchanie skutku a v ostatnom rozsahu, aby rozhodol o vine a treste.

Dohoda medzi obvineným a prokurátorom

V prípade, že v rámci konania o dohode o vine a treste uzná obvinený svoju vinu zo spáchania skutku v celom rozsahu, no nedohodne sa s prokurátorom na treste, prokurátor podá obžalobu a požiada súd, aby o treste rozhodol. Pokiaľ medzi obvineným a prokurátorom k dohode o vine a treste došlo, je potrebné aby ju schválil súd. Ten môže rozhodovať len o skutku, jeho kvalifikácií, treste, ochrannom opatrení, ako aj o výroku na náhradu škody len v rozsahu uvedenom v predmetnom návrhu na dohodu o vine a treste len vtedy, ak obvinený na všetky v súvislosti s dohodou položené otázky, odpovedal ,,áno“.

Môže túto dohodu súd neschváliť?

Súd dohodu o vine a treste neschváli, ak je nesprávna alebo neprimeraná z hľadiska súladu so zisteným skutkovým stavom alebo z hľadiska druhu a výšky navrhnutého trestu, prípadne ochranného opatrenia alebo nesprávna z hľadiska rozsahu a spôsobu náhrady škody alebo nemajetkovej ujmy. V týchto prípadoch však môže súd verejné zasadnutie odročiť, na účely vypracovania nového návrhu o vine a treste. Nie je teda vždy nevyhnutné, aby súd uznesením vracal vec do prípravného konania. Ak bola vec vrátená späť do prípravného konania, k návrhu dohody o vine a treste sa neprihliada. Neprihliada sa k ani vyhlásenie viny obvineným a fakt, že pôvodný návrh dohody o vine a treste bol zrušený.


Lucia Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.
Viac:
mikrovlnka mikrovlnná rúra
Mikrovlnná rúra vznikla úplnou náhodou. Prečo sa tanier točí?

Javorové capuccino
Costa Coffe kaviarne pripájajú jesenné chute a rastlinné mlieka

filmový kotúč
Nostalgia a kultúra: Sledovali ste kotúče DM, sledovali ste kotúče DM

Zavrieť