Brigáda: koľko hodín môže odpracovať študent a za akých podmienok

Brigáda: koľko hodín môže odpracovať študent a za akých podmienok

Nie len počas leta chcú študenti pracovať. Ak im to školské povinnosti a čas dovolí, každé euro navyše, ktoré si nemusia pýtať od rodičov poteší. Preto si väčšina študentov privyrába a to nie len počas leta. Nie každý však vie, aké sú podmienky práce študentov a koľko hodín môžu odpracovať. Brigáda je chápaná ako zvyčajne krátkodobá výpomoc. Aj preto je jej vykonávanie obmedzené predovšetkým časovo. Z viacerých hľadísk je výhoda pre zamestnanca, tak ako aj pre zamestnávateľa.

študent práca

Dohoda o brigádnickej práci študenta, čo to je?

Dohoda o brigádnickej práci študenta je najčastejšou formou zamestnávania študentov. Študent však nesmie presiahnuť vek 26 rokov. Uzatvára sa na polovicu ustanoveného pracovného času u zamestnávateľa, maximálne však na 20 hodín týždenne. Tento čas sa spriemeruje za celý rok (teda ak v niektorý týždeň brigádnik pracuje viac ako 20 hodí nevadí to v tom prípade, že iný týždeň pracuje o daný čas menej). Môže sa uzatvoriť na dobu určitú aj neurčitú. Odpracované hodiny sa tak, ako pri dohode o vykonaní práce počítajú kumulatívne, buď za obdobie, na ktoré bola dohoda uzavretá alebo za kalendárny rok. Stále však platí, že v priemere nesmie pracovný čas prekročiť polovicu ustanoveného pracovného času u daného zamestnávateľa.

Ukončenie dohody

Ukončiť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné na základe vzájomnej písomnej dohody k určitému dátumu alebo jednostranne s 15-dennou výpovednou lehotou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená. Nemusí to platiť v prípade, že sa zamestnávateľ a zamestnanec (študent) dohodnú inak.

Potrebné potvrdenie o návšteve školy

Neoddeliteľnou súčasťou dohody je aj potvrdenie štatútu študenta – potvrdenie o návšteve školy, ktorá musí študent predložiť pri podpisovaní dohody. Výhodou tejto dohody je, že umožňuje brigádnikovi pracovať celé leto plný pracovný čas a to tak, že dohodu o brigádnickej práci študenta uzavrie napríklad od júla do októbra, pričom júl a august bude pracovať plný pracovný čas a v septembri a v októbri neodrobí ani hodinu.

Poistné na účely sociálneho a zdravotného poistenia

Študent vykonávajúci brigádu na základe dohody o brigádnickej práci študentov z odmeny za vykonanú prácu poistné na zdravotné poistenie neplatí, pretože sa na účely zdravotného poistenia nepovažujú za zamestnancov. Študent si môže zvoliť jednu dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si uplatní výnimku z platenia poistného, a to najmenej na obdobie jedného mesiaca a len na jednu dohodu. Mesačný zárobok brigádnika však nesmie presiahnuť 200 eur.

Uplatnenie výnimky len u jedného zamestnávateľa

Ak zamestnávateľ zamestná na dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorý podpíše čestné prehlásenie, že si uplatňuje odvodovú výnimku, ktorú si však predtým uplatnil u ďalšieho zamestnávateľa, novému zamestnávateľovi hrozí, že v budúcnosti bude musieť doplatiť odvody, ktoré mal po správnosti odvádzať, a to vrátane vysokého penále a pokuty. Odvodovú výnimku si totiž brigádnik môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa. Brigádnici majú povinnosť platiť sociálne poistenie vo výške 7% zo svojej mzdy. Strhávanie odvodov zo mzdy má na starosti zamestnávateľ, mzdy sú vyplácané až po odpočítaní odvodov.


Lucia
Lucia Som študentkou marketingovej komunikácie, písanie ma bavilo už od mala. Rada cestujem, čítam knihy, milujem zábavu a dobré jedlo.
Viac:
Vystavovanie a výstavisko
Medzinárodné výstavy EXPO – ich história a význam

Diaľničná známka 2017
Diaľničné známky na rok 2017 už v predaji, online aj v predajniach

Návrat do budúcnosti Českej republiky
Návrat do budúcnosti Českej republiky, ďalší unikát od Michala Orsavu

Zavrieť