Chránená osoba: kedy sa používa tento pojem a kto to je? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Chránená osoba: kedy sa používa tento pojem a kto to je?

Pojem chránená osoba počujeme z médií dosť často. Nie každý však máme vyštudované právo a nie každému je jasné, čo si pod tým predstaviť.  Chránené osoby sú subjekty so špecifickým postavením v oblasti trestného práva, pri ktorých je nevyhnutná zvýšená ochrana ich práv. Z tohto dôvodu zákon upravuje prísnejší postih páchateľov trestných činov, ktorých by sa dopustili na chránenej osobe.

trestne právo zákon

Kto patrí pod označenie chránená osoba?

Podľa Trestného zákona č. 300/2005 § 139 sa chránenou osobou rozumie:

a) dieťa, osoba mladšia ako osemnásť rokov, ak tento zákon neustanovuje inak,
b) tehotná žena,
c) blízka osoba, na účely tohto zákona rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za navzájom blízke osoby len vtedy, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá právom pociťovala ako ujmu vlastnú,
d) odkázaná osoba, rozumie osoba, ktorá svojou výživou, výchovou, hmotným alebo iným zaopatrením alebo starostlivosťou je odkázaná na páchateľa,
e) osoba vyššieho veku, na účely tohto zákona rozumie osoba staršia ako šesťdesiat rokov,
f) chorá osoba, osoba, ktorá v čase činu trpí fyzickou chorobou alebo duševnou chorobou, aj keď prechodnou, bez ohľadu na to, či je dočasne práceneschopná, ako aj osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, invalidná osoba alebo osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom intenzita takej choroby alebo postihnutia zodpovedá ťažkej ujme na zdraví,
g) osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva,
h) verejný činiteľ, rozumie sa osoba ako napr. prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor a pod. alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona,
i) svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ.

Vyššia trestná sadzba

Chránená osoba má vyššiu právnu ochranu. Ak teda niekto na takejto osobe spácha trestný čin, bude sa naň vzťahovať vyššia trestná sadzba. Chránená osoba pred zákonom totiž používa rovnakú ochranu ako verejný činiteľ. To znamená, že za napadnutie chránenej osoby by mohol dostať páchateľ rovnakú sadzbu, ako by dostal, napríklad, za napadnutie policajta.

Lucia
Lucia Som študentkou marketingovej komunikácie, písanie ma bavilo už od mala. Rada cestujem, čítam knihy, milujem zábavu a dobré jedlo.
Viac:
Štátna hranica s Českou republikou
Koronakríza: Slovenské hranice sa otvárajú, podmienky vycestovania

Mačka a dom
Dvierka vo dverách pre mačky a psov vraj vynašiel Isaac Newton

korenina kurkuma
Kurkuma, nezameniteľná korenina, jej využitie a pôvod

Zavrieť