ZN.SK
absolvent školy dokumenty

Po strednej škole: prihlásenie na úrad práce a sociálnu poisťovňu

Za ukončenie strednej školy sa považuje deň zloženia maturitnej skúšky. Ak absolvent nepokračuje v štúdiu, mal by sa čím skôr evidovať na úrade práce.

V poslednom ročníku štúdia na strednej škole má študent dve možnosti. Prvou z nich je podať včas prihlášku na vysokú školu a pokračovať v ďalšom vzdelávaní alebo naopak učenie „zavesiť na klinec“, hneď po maturite. Väčšinou však hneď po škole nemá zabezpečenú prácu a chce si ešte užiť posledné prázdniny. Čo robiť v takom prípade a kde sa musí hlásiť?

Dokumenty na úrad práce

Za ukončenie strednej školy sa považuje deň zloženia maturitnej skúšky. Absolventi stredných škôl, ktorí nebudú prijatí na vysokú školu, majú nárok na spomínané posledné prázdniny do konca školského roka, t.j. do 31. augusta, najdlhšie do tohto dňa bude štát platiť za nich poistné na zdravotné poistenie. Evidencia na úrade PSVR je dobrovoľná, absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.

Nárok na prídavky

Absolvent strednej školy sa považuje za nezaopatrené dieťa na účely prídavku na dieťa najdlhšie do konca školského roka, v ktorom skončilo štúdium na strednej škole. Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, t.j. do 31. augusta v danom roku, ale iba za predpokladu, že absolvent si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To isté platí aj pre daňový bonus. Posledný prídavok na dieťa bude vyplatený najneskôr v septembri (za mesiac august).

Záväzky voči zdravotnej poisťovni

Ak sa absolvent strednej školy (SŠ) k 1. septembru nezamestná, môže si podať na Úrade práce žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V tom prípade bude za uchádzača o zamestnanie platiť poistné na zdravotné poistenie štát. Na podanie žiadosti plynie 7 dňová lehota (od 1.9.). Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznámi zdravotnej poisťovni, že je absolvent zaevidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Absolvent , ktorý si nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v zákonom stanovenej lehote, je považovaný za dobrovoľne nezamestnanú osobu, z čoho jej vyplýva zákonná povinnosť hradiť si povinné zdravotné poistenie. Musí sa, ale vo svojej zdravotnej poisťovni prihlásiť ako samoplatiteľ a za september už má povinnosť sám platiť preddavky na poistné na zdravotné poistenie.

Aké dokumenty potrebuje?

Absolvent spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR musí predložiť:

  • platný občiansky preukaz,
  • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní /maturitné vysvedčenie, diplom/
  • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou
  • vyhlásenie o (ne) podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa

Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká.

Absolvent a sociálna poistovňa

Voči Sociálnej poisťovni nemajú absolventi strednej školy v zásade žiadne povinnosti z dôvodu začiatku, ukončenia, predĺženia, prípadne prerušenia štúdia, nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať a ani platiť poistné. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú.

Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu