ZN.SK

Domáce väzenie, jeho podmienky a monitoring odsúdených

Stav kapacity väzníc bol v posledných rokoch nedostačujúci. Jedným z riešením je od roku 2006 alternatívny trest – domáce väzenie.

Stav kapacity väzníc na Slovensku bol v posledných rokoch nedostačujúci. Jedným z riešením je od roku 2006 alternatívny trest – domáce väzenie. Pod týmto trestom sa rozumie trest, ktorý bez toho, aby bol spojený s odňatím slobody, zaručuje splnenie účelu trestu rovnako, ako keby bol na odsúdenom vykonaný nepodmienečný trest odňatia slobody, tzn. pobyt vo väznici.

Jednoduchšie zaradenie do života

Trest domáceho väzenia bol do slovenských zákonov zavedený 1.1.2006. Pri uložení takéhoto druhu trestu vznikajú pre odsúdeného výhody. Počas plynutia trestu sa nepretrhávajú sociálne väzby v takom kontexte ako pri treste odňatia slobody. V prípade dlhodobých trestov sa ťažšie začleňuje do bežného života. S tým sú spojené ďalšie problémy. Odsúdený má problém nájsť si prácu a tým vzniká ďalšie riziko, že bude páchať ďalšiu trestnú činnosť. Výkon trestu domáceho väzenia je upravený v Trestnom poriadku. Súd ho nariadi bez meškania po tom, ako sa rozsudok stal vykonateľným. Súčasne ho upozorní na obmedzenia alebo povinnosti, ktoré z uloženého trestu vyplývajú, ako aj na hrozbu premeny tohto trestu na trest odňatia slobody.

Podmienky uloženia domáceho väzenia

Na uloženie trestu domáceho väzenia musia byť súčasne splnené podmienky:

  • možno ho uložiť len páchateľovi prečinu,
  • vzhľadom na  povahu a závažnosť spáchaného prečinu, osobu a pomery, je trest domáceho väzenia postačujúci,
  • páchateľ dal písomný sľub, ktorým potvrdzuje, že sa bude v určenom čase zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť,
  • sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami.

Obsah trestu domáceho väzenia môžeme rozdeliť na dve časti:

a) obligatórna časť znamená povinnosť odsúdeného zdržiavať sa vo svojom obydlí, vrátane k nemu prináležiacich vonkajších priestorov, viesť riadny život a podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami,

b) fakultatívna časťou môžu byť obmedzenia alebo povinnosti uvedené v §51 ods. 3 a 4, ktoré môže súd uložiť páchateľovi počas výkonu trestu domáceho väzenia a ktoré smerujú k tomu, aby páchateľ viedol počas výkonu trestu riadny život.

Za prečin sa považuje buď trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov. Pri rozhodovaní o treste sa súd zaoberá všetkými okolnosťami a na základe týchto záverov rozhoduje aký druh trestu uloží.

Monitoring odsúdených

Každý odsúdený v domácom väzení je kontrolovaný prostredníctvom monitoringu. Elektronický monitoring je činnosť, ktorá s použitým technických prostriedkov slúži na kontrolu dodržiavania uložených zákazov, povinností alebo obmedzení. Tento monitoring sa okrem trestov domáceho väzenia používa aj napríklad pri monitorovaniu zákazu pohybu či priblíženia. Technické prostriedky sú majetkom štátu a sú napojené na tzv. centrálny monitorovací systém. Ide o informačný systém, ktorý prostredníctvom signálov vysielaných technickými prostriedkami. Obsluhujú ho zamestnanci operačného strediska, ktoré je v prevádzke nepretržite 24/7 a v prípadne akejkoľvek situácie je možné sa na týchto zamestnancov obrátiť.

Pri monitoringu trestu domáceho väzenia sa použijú nasledovné technické prostriedky:

  • osobné identifikačné zariadenie, ktoré má podobu náramku, ktorý sa upevňuje spravidla na členok kontrolovanej osoby,
  • telefonické overenie prítomnosti kontrolovanej osoby, na tento účel sa dá však len použiť pevná linka,
  • zariadenie probačného a mediačného úradníka tzv. diskrétna kontrola priamo na mieste, kde si probačný a mediačný úradník môže overiť, či sa kontrolovaná osoba nachádza počas výkonu trestu domáceho väzenia vo svojom obydlí.

Novelu Trestného zákona pripravil rezort spravodlivosti s cieľom zvýšiť počet elektronických náramkov. Napríklad kým v septembri roka 2016 kontrolovali elektronické náramky iba 12 odsúdených, aktuálne je ich nasadených už viac ako 200 kusov. Praktickým problémom na Slovensku však býva slabý, prípadne žiadny signál pokrývajúci monitoring.

Ekonomicky výhodný trest

Okrem toho, že domáce väzenie rieši otázku preplnených kapacít slovenských väzníc, je tento druh trestu finančne výhodný aj pre štát. Jeden väzeň vo väznici stojí štát cca 15 tisíc eur ročne, ale človek v domácom väzení cca 500 eur ročne, čo je podstatný rozdiel. Z pohľadu štátu je veľkou výhodou skutočnosť, že výkon predmetného trestu domáceho väzenia je spojený s podstatne nižšími nákladmi ako trest odňatia slobody.

Možná zmena trestu

Inštitút premeny trestu premení domáce väzenie na trest odňatia slobody v prípade, ak odsúdený neplní povinnosti alebo obmedzenia, ktoré mu boli uložené súdnym rozhodnutím. Na druhej strane, ak odsúdený plní povinnosti uložené súdom a odpyká si polovicu trestu domáceho väzenia, môže požiadať o upustenie od výkonu zvyšku tohto trestu súd, ktorý najneskôr do 30 dní o tom rozhodne uznesením.

Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu